ویترین ایستاده آلومینیومی کد (117)

ویترین ایستاده آلومینیومی کد (۱۱۷)