ویترین ایستاده آلومینیومی کد 116

ویترین ایستاده آلومینیومی کد ۱۱۶