ویترین ایستاده آلومینیومی کد 118

ویترین ایستاده آلومینیومی کد ۱۱۸