ویترین ایستاده آلومینیومی کد 137

ویترین ایستاده آلومینیومی کد ۱۳۷