لوستر یاسمن بزرگ ۴ شاخه آلومینیومی کد ۱۴۴

لوستر یاسمن بزرگ ۴ شاخه آلومینیومی کد ۱۴۴